Jesteś tutaj: Start / KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W GOSTYNINIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r.  informuję, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gostyninie, adres: ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Iwona Kwiatkowska, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pcprgostynin.eu lub listownie;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy  z dnia 24 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw; 
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, w sytuacji gdy wynika to bezpośrednio z przepisów prawa. 
 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. w ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 217), oraz Instrukcji Kancelaryjnej obowiązujacej w PCPR w Gostyninie;
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażenia zgody mają Państwo prawo do cofnięcia jej, informując PCPR w Gostyninie stosownym pismem.
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w celów. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwości udzielenia pomocy. 
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNINIE
Data utworzenia:2019-05-08
Data publikacji:2019-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Dominika Molik
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1597