Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenie

Ogłoszenie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr 9/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2024 r.

2024-05-27

Uchwała Nr 976/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

2024-04-30

Uchwała Nr 976/2024

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego  na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572 ze zm.) i art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2023 r.  poz. 571) oraz ust. 2 pkt 2 Rozdział XII „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XLIV/253/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniowymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje

 

§ 1

 

 1. Ogłasza nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r.  do 31.12.2025 r. 
 2. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko 1 kandydata.

 

§ 2

 

Udział w pracy Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest nieodpłatny i nie przysługuje im zwrot kosztów podróży.

 

§ 3

 

 1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłoży Zarządowi Powiatu Gostynińskiego zestawienie zgłoszeń kandydatów, którzy spełnili kryteria określone  w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zarząd Powiatu Gostynińskiego spośród kandydatów, o których mowa w ust. 1 wybierze
  1 osobę, którą powoła w skład Komisji Konkursowej. 

 

 

 

§ 4

 

Z przebiegu naboru kandydatów sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

 1. liczbę zgłoszonych kandydatów do udziału w pracach Komisji,
 2. liczbę zgłoszeń kandydatów, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
 3. nazwy organizacji wskazujących kandydatów do Komisji Konkursowej,
 4. informację o wyborze kandydata do Komisji Konkursowej. 

 

§ 5

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 975/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

2024-04-30

Uchwała Nr  975/2024

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

z dnia  30 kwietnia 2024 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572 ze zm.),  art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 177 ze zm.), art.11 ust. 1 i 2  i art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 571), uchwały Nr XLIV/253/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniowymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje.

 

§ 1

1. Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

2. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert, tryb            i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin wyboru oferty określa ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 oraz na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.


 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru budowlanego

2024-02-16

Gostynin, dnia 16.02.2024 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin

 

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) PCPR w Gostyninie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego w 2024 r.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: dokonywanie oględzin i odbioru prac związanych z likwidacją
  barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostynińskiego.
 4. Niezbędne wymagania dotyczące oferentów:
 • posiadanie umiejętności i kwalifikacji do nadzorowania robót branży budowlanej,
 • przynależność do Izby Budowlanej,
 • posiadanie potwierdzonego pisemnie doświadczenia w zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami,
 • wiedza z zakresu likwidacji barier architektonicznych i technicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

          5.Zadania i obowiązki Wykonawcy:

 • dokonywanie oględzin wstępnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego związanych
  z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • sprawdzanie i/lub sporządzanie kosztorysów ofertowych (w uzasadnionych przypadkach kilkukrotne sprawdzenie kosztorysu jednego Wnioskodawcy),
 • dokonywanie odbioru prac związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • w uzasadnionych przypadkach wydawanie opinii na temat przebiegu sprawy,
 • sporządzanie kosztorysu zamiennego (powykonawczego) - o ile dotyczy.

         6.Kryterium oceny ofert:

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru budowlanego

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę cateringową

2024-01-29

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi cateringowej w okresie 01.02.2024r. - 31.12.2024г. w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków obiadowych dla 27 wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37 m. 2 i 3 oraz przy ul. Iwaszkiewicza 14a informuje, iż na wykonwcę usługi została wybrana oferta:

Fundacja Mocni Mocą Nadziei 09-212 Białoskóry 31

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:IT
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9487