Uchwała Nr 975/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2024

Uchwała Nr  975/2024

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

z dnia  30 kwietnia 2024 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572 ze zm.),  art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 177 ze zm.), art.11 ust. 1 i 2  i art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 571), uchwały Nr XLIV/253/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniowymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje.

 

§ 1

1. Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

2. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert, tryb            i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin wyboru oferty określa ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 oraz na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.


 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Gostynin
Data utworzenia:2024-04-30
Data publikacji:2024-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kwiatkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Maciejewski
Liczba odwiedzin:250